Mange forskellige typer af forsikring

Forsikringens formål Forsikring tegnes for at dække det økonomiske tab, man kan lide, ved at en vis begivenhed indtræder. Derfor kan man slå fast, at en forsikring rent praktisk set slet og ret er en vare, hvis egenskab er at dække et behov for sikkerhed. Stort set alt det, mennesker foretager sig, er behovsbestemt, og […]

Forsikringens formål

Forsikring tegnes for at dække det økonomiske tab, man kan lide, ved at en vis begivenhed indtræder. Derfor kan man slå fast, at en forsikring rent praktisk set slet og ret er en vare, hvis egenskab er at dække et behov for sikkerhed. Stort set alt det, mennesker foretager sig, er behovsbestemt, og såfremt der i samfundet ikke fandtes et udstrakt behov for sikring mod tab, var det umuligt at sælge en forsikring. For assurandøren er det derfor nødvendigt nøje at undersøge sit emnes behov, påvise dette og få emnet til at erkende behovet for varen, før det er muligt at få tegnet den forsikring, der for forsikringstageren vil være den mest fordelagtige, samtidigt med at aftalen vil være lønsom for forsikringsselskabet.

Forsikringsformer

På grundlag af den interesse, forsikringen er tegnet på, kan man foretage følgende opdeling i forsikringsformer:

Person forsikring

Forsikringer, hvor en person er forsikret, fx livsforsikring, ulykkesforsikring, sygeforsikring m.v., og som dermed dækker forsikringstagerens interesse i at bevare det samme økonomiske grundlag som ved fuld erhvervsevne.

Tingsforsikring

Forsikringer, hvor en bestemt genstand er forsikret, fx ved en indboforsikring, bygningsforsikring, kaskoforsikring m.v., og som dermed dækker forsikringstagerens kapitalinteresse.

Interesse forsikring

Forsikringer, hvor ikke en bestemt ting, men formuen i sin helhed er beskyttet ved forsikring, fx ansvarsforsikring og driftstabsforsikring, og som dermed dækker forsikringstagerens afkastningsinteresse. Endvidere skelner man mellem de forskellige forsikringer på grundlag af den måde, hvorpå forsikringssummen skal fastsættes. Herved kommer man frem til følgende opdeling, som ogsa anvendes i forsikringslovgivningen:

  • Summaforsikringer
  • Livs-, ulykkes- og sygeforsikringer
  • Skadesforsikring
  • Alle andre forsikringer

Endelig skelner man mellem direkte og indirekte forsikring Direkte forsikring er den dækning, som private og virksomheder tegner hos forsikringsselskaberne. Indirekte forsikring er den afdækning, som forsikringsselskaberne foretager hos andre forsikringsselskaber gennem genforsikring.

Forsikring selskabets forretningsmuligheder

I dette kapitel ser vi situationen fra forsikringsselskabets side. Spørgsmålet er nemlig, hvordan der kan skabes en lønsom forretning ved at overtage kundens risici.Risikohåndteringen er selve det forhold, at forsikringsselskabet mod en betaling overtager de økonomiske konsekvenser af, at en nærmere defineret begivenhed indtræder hos kunden.

Kapitalforvaltningen vedrører det forhold, at selskabet ud over forrentningen af selskabets egenkapital også råder over de penge, som kunderne har indbetalt i form af præmier, indtil skadesudbetalinger skal foretages. Rådgivning og service vedrører de ydelser, som forsikringsselskabet giver kunden ud over selve risikohåndteringen samt den dertil knyttede administration.

Bestående forsikringsdækning:

  • Skadesforsikringer såvel private som erhvervsmæssige
  • Personforsikringer