Adoption og jura

Ved adoption kan et barn (adoptivbarnet) retligt indtræde i adoptantens familie og dennes slægt samtidig med, at barnet retligt udtræder af den hidtidige familie og slægt; den biologiske slægt. Der sker altså normalt et familieskifte ved adoption, jævnfør adoptionslovens § ló. Det nævnes udtrykkeligt i bestemmelsen, at adoptionen også har arveretlige virkninger. De arveretlige virkninger […]

Ved adoption kan et barn (adoptivbarnet) retligt indtræde i adoptantens familie og dennes slægt samtidig med, at barnet retligt udtræder af den hidtidige familie og slægt; den biologiske slægt. Der sker altså normalt et familieskifte ved adoption, jævnfør adoptionslovens § ló. Det nævnes udtrykkeligt i bestemmelsen, at adoptionen også har arveretlige virkninger. De arveretlige virkninger af adoption har undergået betydelig forandring; ældre adoptioner medførte ikke umiddelbart ændringer i arveforholdene, idet barnet arveretligt blev i den biologiske familie på trods af adoptionen med de modifikationer, der måtte være optaget i den enkelte adoptionsbevilling.

Adoption må kun bevilliges, hvis det antages at være til gavn for adoptivbarnet, og dette ønskes opfostret hos adoptanten. Har den pågældende været opfostret hos adoptanten, kan adoption dog også ske og tilsvarende, hvis der foreligger anden særlig grund, jævnfør adoptionsloven § 2. Det fremgår af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingens hjemmeside, at en stedbarnsadoption normalt forudsætter. at parret har boet sammen i to et halvt âr, at adoptanten er fyldt 25 år, at barnet har boet hos adoptanten i 3 år eller vil kunne bo sammen med adoptanten i 3 år, inden det fylder 18 âr, og normalt skal der være en aldersforskel på mindst 14 år mellem adoptanten og barnet.

Dom om adopterede børn

Ved afgørelsen U 1999614 H var aldersforskellen ikke så stor for alle børnenes vedkommende, men under hensyntagen til en ensartet familieretlig status for børnene antog Højesteret, at der skulle gives adoptionsbevilling til alle tre børn. I de tilfælde, hvor det er et barn, der ønskes adopteret, hvilket det sædvanligvis er, er adoptionen således en meget væsentlig ændring af barnets forhold. Der udfoldes derfor betydelige bestræbelser for at sikre, at adoptionen er til gavn for barnet.

Betingelser for adoption

Der skal opfyldes en række betingelser, for at der kan ske adoption. Disse betingelser varierer imidlertid afhængig af, om der er tale om et barn under 18 år eller en person, der er ældre, de varierer afhængig af, om der er tale om en fremmedadoption, eller om der er tale om stedbarnsadoptioner eller familieadoptioner i øvrigt. 1 adoptionsbekendtgørelsen er der i § lm bl.a. defineret en række begreber. Ved fremmedadoption forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer et barn under 18 år, og hvor det er en betingelse for adoptionen, at ansøgeren godkendes som adoptant (adoptionslovens § 4 a, stk. 1). Hvis parterne i forvejen kender hinanden, er det dog ikke en relation, der medfører, at det kan betragtes som en familieadoption. Ved spædbarnsadoption forstås en adoption, hvor ansøgeren adopterer sin ægtefælles eller registrerede partners barn eller adoptivbarn. Stedbarnsadoption er kendetegnet ved, at barnet efter adoptionen betragtes som fælles barn af adoptanten og den oprindelige forælder, der er gift med adoptanten. Familieadoptioner er adoptioner, (a) hvor barnet enten er ansøgerens barnebarn, søskende eller søskendebarn (nevø/niece). Hertil kommer (b) adoption afet barn af forældre, som ansøgeren gennem nært og længerevarende bekendtskab er særligt knyttet til, og barnet er under 18 år og endelig (e) en adoption af et barn, som ansøgeren har et særligt tilknytningsforhold til (typisk plejebarnsadoption). 

Krav ved adoption af flere børn

Det fremgår af vejledningen, at der ved (b) normalt vil blive stillet krav om, at ansøgeren og barnets forælder er opvokset sammen, eller på anden måde har været i tæt kontakt i en længere periode, ikke blot nære venner eller veninder. Ved plejebarnsadoptioner stilles der også krav om tilknytning gennem en periode, typisk mindst 3 år. Hvis det godtgøres, at der er tale om en familieadoption eller stedbarnsadoption, kræver adoptionen ikke godkendelse som adoptant, jævnfør adoptionslovens § 4 a, stk. 2. Derved lettes adoptionen betydeligt.

Få 3 tilbud på advokat i Frederiksværk

Brug Advokat-tilbud.dk nu og spar penge (omkring 27%) ved den bedste løsning på en advokatopgave. Asta Albertsen i Frederiksværk skaffede sig 3 bundsolide pristilbud på maks 27 timer og valgte det bundsolide selskab Andersen & Svendsen advokater. Advokatkontorer i Frederiksværk laver de udskudte advokatproblemer til enormt fede priser.
Advokat-tilbud.dk har gennemgået fleksible og dedikerede advokatspecialister over hele landet – inkl. i 3300 Frederiksværk. Hjemme i privaten kan du gennemse tilbuddene og derpå udvælge et af dem. På få dage får du forbindelse med de 3 bedste advokatvirksomheder med hver deres fornuftige advokattilbud.
Lad koncentrerede og proaktive advokatvirksomheder fra Frederiksværk (f.eks. Andersen & Svendsen advokater) løse opgaven. Vi kan levere 3 advokattilbud uanset hvor i Frederiksværk du er placeret f.ex.:

  • Sonnerup
  • Hanehoved
  • Kregme
  • Brederød